Trustees

Sr. No. Name Designation Mobile Email ID
1 Shri Nitinbhai I. Parekh  Chairperson/Trustee 9820329277 parekhni@gmail.com
2 Shri Prakashbhai H. Shah Trustee 9824034680 prakash@prashantgroup.com
3 Shri Jayantbhai M. Shah  Trustee 9324479400  
4 Dr. Rajeshbhai M. Soneji   Trustee 9824047621 drsoneji@gmail.com