Daily Schedule

સમય કાર્યક્રમ સ્થળ
સવારે
5:00 થી 6:00આજ્ઞા ભક્તિ / દૈનિક ભક્તિક્રમસ્વાધ્યાય હોલ
6:00 થી 6:30યોગાસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાનસ્વાધ્યાય હોલ
7:15 થી 7:45જિનાભિષેક / પ્રક્ષાલજિનમંદિર
9:00 થી 9:30જિનેન્દ્ર પૂજાસ્વાધ્યાય હોલ
9:30 થી 10:15સ્વાધ્યાય - ૧સ્વાધ્યાય હોલ
11:15 થી 12:00પૂજ્ય ગુરુદેવ સ્વાધ્યાય/અથવા/તેમના સ્વાધ્યાયની વીડીઓ કેસેટસ્વાધ્યાય હોલ
બપોરે
4:30 થી 5:15સ્વાધ્યાય - ધ્યાનસ્વાધ્યાય હોલ
સાંજે
7:30 થી 7:45આરતીજિનમંદિર
7:45 થી 8:00સાયંકાલીન દેવવંદનરાજમંદિર
8:00 થી 9:00દૈનિક ભક્તિક્રમ / ભક્તિ સંગીતસ્વાધ્યાય હોલ