Pujyashree Samyagdarshan Shibir

February 11-14, 2015